خدمات پرداخت الکترونیک

فراهم‌سازی و پشتیبانی نوین ترین خدمات پرداخت الکترونیک از اهداف نخست شرکت پارس پرداخت بوده و هست.